Jednací řád Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR

§ 1
Východiska a působnost
 • Jednací řád ČK VVOPZ vychází ze Stanov ČK VVOPZ.
 • Jednací řád je závazný pro jednání následujících orgánů ČKVVOPZ:
  • na úrovni České komory VVOPZ
   • sjezdu delegátů ČK VVOPZ
   • presidia ČK VVOPZ
   • rady ČK VVOPZ
   • disciplinární komise ČK VVOPZ
   • revizní komise ČK VVOPZ
  • na úrovni regionálního sdružení VVOPZ
   • regionálního shromáždění VVOPZ
   • presidia regionálního sdružení VVOPZ
   • rady regionálního sdružení VVOPZ
   • disciplinární komise regionálního sdružení VVOPZ
   • revizní komise regionálního sdružení VVOPZ
§ 2
Společná ustanovení
 • Členové s právem účasti jsou povinni zúčastnit se jednání orgánů ČK VVOPZ uvedených v § 1 ods.2 Jednacího řádu,nebrání-li jim v tom závažné důvody.
 • Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho členové,v případě orgánu nižšího pak členové orgánu vyššího,účast členů revizní komise upravují příslušná ustanovení Stanov.
 • Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho členové.
 • Hosté se mohou jednání zúčastnit jen se souhlasem jeho pracovního předsednictva,není-li zvoleno,se souhlasem osoby,zvolené do čela orgánu.
 • Jednání orgánu může být zahájeno a orgán se může platně usnášet,je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.Jeho usnesení je platné,hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů orgánu.
 • Není-li jednání usnášeníschopné,rozhodne jeho svolavatel o době a místě jeho opakování,případně o jiných způsobech zajištění jeho usnášení schopnosti.
 • Jednání orgánu se řídí programem,který je schvalován v úvodu jeho účastníky,o změně programu je možno ze závažných důvodů rozhodnout hlasováním i během jednání.
 • Program jednání musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a kontrolu plnění přijatých ustanovení a úkolů.
 • Člen orgánu,pověřený řízením,předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu,navrhuje hlasování,řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
 • Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu.Mohou se jí účastnit všichni členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti.Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby,pověřené řízením jednání.
 • Každý člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování.
 • Předložené návrhy se schvalují,není-li stanoveno jinak,veřej- ným hlasováním v pořadí, ve kterém byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O tajném hlasování rozho- dují členové orgánu veřejným hlasováním.
 • Obdrží-li orgán upozornění příslušné revizní komise na to, že rozhodnutí odporuje zákonu nebo platným předpisům ČK VVOPZ, je povinen se tímto rozhodnutím na svém nejbližším jednání za přítomnosti pověřeného člena revizní komise zabývat.
 • Členové ČK VVOPZ jsou povinni dodržovat usnesení jejich orgá- nů. Usnesení je dáno na vědomí, bylo-li vysloveno v přítomnosti člena, jehož účast na jednání je potvrzena jeho podpisem, bylo-li doručeno členu nebo publikováno v periodikách, vydávaných orgány ČK VVOPZ.
§ 3
Jednání regionálního shromáždění VVOPZ.
 • Svolání regionálního shromáždění VVOPZ upravuje článek 2 odst.2 Stanov.
 • Členové regionálního sdružení VVOPZ mohou požadovat projed- nání svých materiálů na jednání regionálního shromáždění. V tomto případě je doručí písemně nebo předají proti podpi- su nejpozději ke dni zveřejnění data jeho konání představen- stvu regionálního sdružení VVOPZ, později došlé materiály mohou být zařazeny do programu pouze vznikla-li po uplynutí lhůty k jejich doručení naléhavá potřeba jejich projednání.
 • Veškeré písemné materiály, určené k projednání na regionál- ním shromáždění doručí představenstvo regionálního sdružení VVOPZ členům nejpozději 14 dnů před datem jeho konání. Později mohou být materiály zaslány pouze vznikla-li potře- ba naléhavosti.
 • Jednání regionálního shromáždění zahajuje a řídí až do zvo- lení prac. předsednictva pověřený člen představenstva regio- nálního sdružení VVOPZ.
 • Po zahájení reg. shromáždění pověřený člen představenstva regionálního sdružení VVOPZ konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. Je-li tato podmínka splněna, zvolí účastní- ci jednání s právem hlasování pracovní předsednictvo, návrho- vou a mandátovou komisi a schválí program jednání. Volební komise volí tehdy, je-li v programu jednání volba orgánů re- gionálního sdružení VVOPZ nebo jejich členů.
  • pracovní předsednictvo řídí jednání regional. shromáždění
  • mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a hlasování.
  • návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho konečnou podobu.
  • činnost volební komise upravují příslušná ustanovení volebního řádu.
 • Z jednání regionálního shromáždění musí být přijato usnesení. Lze jej přijímat k příslušnému bodu programu ihned po jeho projednání nebo souhrnně v závěru jednání.
§ 4
Jednání sjezdu delegátů ČK VVOPZ
 • Svolání sjezdu delegátů ČK VVOPZ upravuje článek 11 odst.3 Stanov ČK VVOPZ.
 • Pro jednání sjezdu delegátů ČK VVOPZ jsou závazná společná ustanovení uvedená v § 2 Jednacího řádu.
 • Pro jednání sjezdu delegátů ČK VVOPZ se použijí přiměřeně ustanovení § 3 Jednacího řádu.
§ 5
Jednání ostatních orgánů ČK VVOPZ
 • Ostatní oprgány ČK VVOPZ jsou pro účely tohoto jednacího řádu všechny orgány ČK VVOPZ s výjimkou regionálního shromáždění a sjezdu delegátů ČK VVOPZ
 • Pro jednání orgánů jsou závazná společná ustanovení, uvedená v § 2 Jednacího řádu.
 • Jednání orgánu svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen orgánu.
 • Nebyl-li termín jednání orgánu určen na jeho jednání předcho- zím, je svoláno písemně.
 • Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 jeho členů, a to nejpozději do 14 dnů od data do- ručení poslední písemné žádosti.
 • Předseda (prezident) zastupuje orgán nevenek a jedná jeho jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech v působnosti orgánu, pokud si rozhodování o nich nevyhradil orgán jako celek.
 • Místopředseda je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako předseda, pověří-li jej k tomu předseda nebo většina členů orgánu, v době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v plném rozsahu.
 • Předseda nebo místopředseda jsou povinni podat při zahájení jednání orgánu ústní zprávu o své činnosti v době od posled- ního jednání orgánu.
 • Z jednání orgánu je pořizován zápis, který musí být doručen každému členu orgánu. Zápisy ze schůzí představenstva jsou doručovány revizní komisi, zápisy ze schůze revizní komise představenstvu.
 • Zápisy z jednání orgánů s výjimkou zápisů z jednání Disciplinární komise musí být členům Komory k dispozici k nahlédnutí v kan- celáři regionálního sdružení (ev. v kanceláři Komory).
Závěrečná ustanovení
§ 6
Účinnost

Jednací řád ČK VVOPZ nabývá účinnosti dne ..............

© 2006 - 2024 KVVOPZ