Stanovy České komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR

PRVNÍ ČÁST

Základní ustanovení

Článek 1

Komora vysokoškolsky vzdělaných pracovníků nemedicínských specializací působících ve zdravotnictví ČR (dále jen Komora) se zřizuje jako organizace s působností v celé České republice. Sídlem komory je Ostrava.

Článek 2
 • Komora je samostatnou stavovskou organizací, která vyvíjí svou činnost na podporu a ochranu zájmů svých členů vykonávajících povolání ve zdravotnictví na území České republiky.
 • Komora zřizuje profesní asociace.
 • Komora je právnická osoba.

Členství v Komoře

Článek 3
 • Členy Komory jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci (článek 1) vykonávající úkony spojené s léčebnou a preventivní péči.
 • Členství v Komoře je dobrovolné.
 • Na základě písemné žádosti mohou být za členy Komory přijati i jiní vysokoškolští pracovníci působící ve zdravotnictví, jejichž činnost není spojena s léčebnou a preventivní péči.
 • Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu vedeného Komorou.
Článek 4
 • Každý pracovník, který se chce stát členem Komory, musí písemně požádat Komoru o registraci.
 • Komora zapíše do seznamu na základě písemné žádosti o registraci do dvou měsíců od jejího obdržení toho kdo:
  • získal požadované vysokoškolské vzdělání v České republice nebo v ČSFR, ČSSR a ČSR, které vzniku ČR předcházely nebo má uznaný (nostrifikovaný) diplom o vysokoškolském studiu vydaném zahraniční vysokou školou podle zvláštních předpisů (zákon č. 195/1990 Sb., $ 25, odst. 2);
  • je plně způsobilý k právním úkonům;
  • je bezúhonný;
  • zaplatí zápisné
Článek 5

Komora vyškrtne ze seznamu toho,

 • kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého
 • kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • kdo nezaplatil členské příspěvky ani do dvou měsíců od doručení písemného upozornění;
 • kdo byl právoplatně odsouzen za úmyslný trestný čin;
 • komu byl právoplatně dočasně nebo trvale zakázán výkon povolání (zák. ĺ č. 20/1966 Sb ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb);
 • komu bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu (článek 16, odst. 3).


Práva člena Komory

Článek 6

Člen Komory má právo:

 • volit a být volen do orgánů Komory (článek 9 až 16)
 • žádat Komoru o právní pomoc a v případě sporu žádat o zprostředkování zastoupení před soudem v záležitostech týkajících se výkonu povolání;
 • účastnit se na plnění úkolů Komory přímo nebo prostřednictvím jejich orgánů.


Povinnosti člena Komory

Článek 7

Člen Komory je povinen:

 • při výkonu svého povolání dodržovat zákony a jiné všeobecně závazné předpisy;
 • řádně platit členské příspěvky a plnit ostatní povinnosti podle stanov Komory;
 • dodržovat etické zásady ve vzájemných vztazích i ve vztazích k pacientům;
 • oznámit příslušnému orgánu Komory změnu bydliště, pracoviště a odbornosti


DRUHÁ ČÁST

Působnost Komory

Článek 8
 • Komora zastupuje a koordinuje společné zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí a plní další úkoly podle těchto stanov a dalších vnitřních předpisů.
 • Komora v rámci své působnosti zejména:
  • se podílí na přípravě a projednávání všeobecně závazných právních předpisů a opatření v oblasti zdravotnictví;
  • navazuje a rozvíjí styky s ostatními Komorami a obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí a uzavírá s nimi dohody;
  • ochraňuje zájmy svých členů při výkonu jejich povolání;
  • spolupracuje při zabezpečení podmínek pro odborný růst svých členů a podílí se na vypracování systému dalšího vzdělávání svých členů;
  • spolupracuje při tvorbě a novelizaci Sazebníku diagnostických a léčebných výkonů zdravotních pojišťoven;
  • vyjadřuje se k odborné a etické způsobilosti vysokoškolsky vzdělaných ĺ pracovníků s nemedicínskou specializaci, pokud chtějí vykonávat práci přímo spojenou s úkony léčebné a preventivní péče;
  • ve spolupráci s odbornými společnostmi, po dohodě s Ministerstvem ĺ zdravotnictví ČR uděluje a kontroluje certifikáty opravňující k provádění určitých výkonů za úhradu.

TŘETÍ ČÁST

Samospráva a vnitřní organizace Komory

Článek 9

Komora je organizována na odborném principu.Na tomto principu je organizována formou profesních (odborných) asociací. Člen Komory může být členem více asociací.

Orgány Komory

Článek 10
 • Činnost Komory řídí její orgány.
 • Orgány Komory jsou:
  • sněm delegátů;
  • prezidium;
  • rada;
  • prezident;
  • revizní komise;
  • disciplinární komise.
Všechny orgány Komory jsou volené kromě rady.


Sněm delegátů

Článek 11
 • Sněm delegátů je nejvyšším orgánem Komory. Tvoří ho volení zástupci členů profesních asociací Komory. Způsob volby delegátů stanovuje prezidium dle klíče.
 • Do působnosti sněmu patří především:
  • schvalování stanov, volebního a jednacího řádu Komory;
  • volba a odvolávání členů prezidia, rady, prezidenta, víceprezidentů, členů revizní a disciplinární komise;
  • schvalování zásad hospodaření Komory, rozpočtu Komory a zprávy prezidia a revizní komise o činnosti a hospodaření Komory;
  • určování výše členského příspěvku;
  • zřizování fondů Komory.
 • Sněm delegátů svolává prezidium nejméně jedenkrát za 3 roky nebo mimořádně nebo pokud o to požádá více jak jedna třetina členů Komory.

Prezidium

Článek 12
 • Prezidium je nejvyšším orgánem Komory v období mezi zasedáními sněmu delegátů.
 • Členy prezidia jsou prezident, víceprezidenti a další členové zvolení sněmem delegátů.
 • Prezidium rozhoduje o všech záležitostech, které tyto stanovy nebo usnesení sněmu delegátů nesvěřují jiným orgánům Komory.
 • Do působnosti prezidia patří především:
  • příprava podkladů pro jednání sněmu delegátů a zabezpečování výkonu jeho usnesení;
  • hospodaření s majetkem Komory a jeho fondy;
  • rozhodování o přijetí za člena Komory a o zrušení členství;
  • zřizování odborných asociací;
  • rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí disciplinárního opatření podle čl. 16, odst. 3, písm. a).
  • stanovovat klíč k výběru účastníků sněmu delegátů Komory
 • Prezidium svolává prezident nejméně čtyřikrát za rok.

Rada

Článek 13
 • Rada je poradním orgánem prezidia Komory v období mezi sněmy delegátů.
 • Rada je složena z prezidenta, viceprezidentů, zvolených členů prezidia a pověřených zástupců profesních asociací.
 • Radu svolává prezident podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.

Prezident

Článek 14

Prezident je nejvyšším představitelem Komory a jejího prezidia a vykonává činnosti, které mu určuje usnesení sněmu delegátů nebo prezidia.


Revizní komise

Článek 15
 • Revizní komise je kontrolním orgánem Komory. Členství v revizní ĺ komisi je neslučitelné s členstvím v radě.
 • Revizní komise má tři členy. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.
 • Revizní komise kontroluje činnost Komory v rozsahu určeném stanovami nebo podle pověření sněmu delegátů, kterému za svou činnost zodpovídá.

Disciplinární komise

Článek 16
 • Disciplinární komise vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory.
 • Disciplinární komise má pět členů. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Členem disciplinární komise nemůže být člen jiného orgánu Komory.
 • Disciplinární komise může uložit za vážné porušení povinností členům Komory jako disciplinární opatření:
  • podmíněné vyškrtnutí ze seznamu až na dobu dvou let;
  • vyškrtnutí ze seznamu.
 • Proti rozhodnutí disciplinární komise o uložení disciplinárního opatření podle odst. 3 se lze odvolat.
 • O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření rozhoduje prezidium.
 • Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Na jeho doručení se přiměřeně vztahují ustanovení pracovně právních předpisů o doručování ($ 266a Zákoníku práce).
 • Prezidium napadnuté rozhodnutí potvrdí nebo zruší. Pokud prezidium napadnuté rozhodnutí zruší, vrátí věc disciplinární komisi k novému řízení. Disciplinární komise je právním názorem prezidia vázána.

Společná ustanovení o orgánech Komory

Článek 17
 • Funkční období orgánů Komory může být až 5 let. Složení a funkční období jednotlivých orgánů upravuje volební řád.
 • Způsob voleb a jednání orgánů Komory upravuje volební řád a jednací řád Komory.

Článek 18
 • Funkce v orgánech jsou čestné.Tím není dotknuto právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce.
 • Statutárními orgány Komory je prezident, popř. viceprezidenti.

Vnitřní členění

Článek 19
 • Výkon všech operativních, finančních a dalších běžných záležitostí v rozsahu působnosti a úkolů Komory zabezpečuje pověřený člen Komory.
 • Ten zabezpečuje především:
  • vedení evidence členů Komory;
  • běžnou agendu Komory a vedení administrativních prací;
  • přípravu podkladů na jednání orgánů Komory;
  • výkon ostatní agendy hospodářské správy.

Financování Komory

Článek 20

Komora je financovaná z členských příspěvků, výnosů z vlastní činnosti, dotací a darů fyzických a právnických osob.


Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy schválil sněm delegátů komory VVOPZ konaný ve dnech....

© 2006 - 2024 KVVOPZ