Volební řád Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR

§ 1
 • Volební řád upravuje volby do stálých a pracovních orgánů v Komoře vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví České republiky ( KVVOPZ/ČR ), dále jen Komora.
 • Délka volebního období stálých orgánů a funkcí Komory na všech úrovních je pro volební období,následující po ustavujícím sjezdu Komory 2 roky.
 • Volený funkcionář nesmí být volen na více jak dvě volební období jdoucí po sobě.
 • Komora se zřizuje jako organizace s působností na území České republiky,sdružující komory na regionální úrovni.
 • Sídlem Komory je Ostrava.
§ 2
Volební právo a způsob voleb
 • Právo volit orgány a funkce do příslušných orgánů mají všichni VVOPZ zapsaní v seznamu členů příslušného sdružení.Právo volit centrální orgány Komory mají delegáti sněmu Komory.
 • Volební právo členů Komory je rovné a přímé nebo rovné a nepřímé.
 • Člen Komory může být členem pouze jediného stálého orgánu Komory. Jako člen stálého orgánu však může být zároveň delegátem sněmu Komory.
 • Tajné hlasování musí být uplatňováno při volbě všech stálých centrálních orgánů Komory i komor na regionální úrovni,předsedy představenstva regionálního sdružení,presidenta a vícepresidenta Komory a delegátů sněmu Komory. V případě volby ostatních orgánů a funkcí může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování dle rozhodnutí účastníků jednání s právem volit.
 • Pro platnost voleb je nutná nadpoloviční přítomnost členů příslušného orgánu a nadpoloviční počet odevzdaných hlasů přítomných členů.
 • Zvolený funkcionář prezídia učiní čestné prohlášení ve smyslu "lustračního zákona" a bude souhlasit s lustrací.
Příprava a průběh voleb
§ 3
Příprava voleb
 • Jednotlivci i skupiny z řad členů Komory mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí.
 • Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy,v duchu etických norem.Nepřípustné je zejména používání nejrůznějších nátlakových a zastrašovacích prostředků.
 • Volební kampaň může být zahájena nejdříve 3O dnů před konáním voleb a musí být ukončena 24 hodin před zahájením vlastního volebního aktu.
 • Termín a místo konání sněmu Komory nebo regionálního sdružení v jehož průběhu se volby konají,musí být jeho účastníkům oznámen písemně nebo proti podpisu nejpozději 3O dnů před datem jeho konání.
 • Představenstvo regionálního sdružení, profesních asociací, event. prezídium Komory zajistí veškeré podmínky pro konání voleb. Stanoví počty volených členů orgánů v případech,kdy nejsou určeny.
§ 4
Volené orgány a funkce
 • Regionální sdružení Komory volí:
  • stálé orgány a funkce
   • 5-7 členné představenstvo regionálního sdružení
   • 5 člennou disciplinární komisi regionálního sdružení
   • 3 člennou revizní komisi regionálního sdružení
   • delegáty na sněm Komory. Klíč k účasti delegátů určí prezident
  • pracovní orgány a funkce
   • 5 a více členné pracovní předsednictvo
   • 3 a více člennou volební komisi
   • 3 a více člennou mandátovou komisi
   • 3 a více člennou návrhovou komisi
   • další pracovní orgány dle uvážení
 • Sněm delegátů Komory volí:
  • stálé orgány a funkce
   • prezídium Komory v počtu ..9....členů
   • disciplinární komisi Komory v počtu 3 členů
   • revizní komisi Komory v počtu..3.. členů
  • pracovní orgány a funkce sněmu
   • 5 a více členné pracovní předsednictvo
   • 3 a více člennou volební komisi
   • 3 a více člennou mandátovou komisi
   • 3 a více člennou návrhovou komisi
   • další pracovní orgány dle uvážení
 • Stálé orgány Komory si ze svého středu volí prezidenta v případě prezídia, předsedu v ostatních případech a další funkcionáře.
 • Stálé a pracovní orgány musí mít lichý počet členů. Pracovní orgány si ze svého středu volí předsedu.
§ 5
Volební komise
 • Volby řídí,organizuje a za jejich správný průběh odpovídá volební komise,jejíž členové plní zároveň funkci skrutátorů.
 • Členové volební komise jsou voleni jednotlivě.
 • Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejich členů.
§ 6
Charakter voleb do stálých orgánů.
 • Jednokolové nebo dvoukolové volby
  • Volby do stálých orgánů Komory mohou probíhat jednokolovým nebo dvoukolovým způsobem.
  • O způsobu voleb rozhodují oprávnění voliči s právem hlasování aklamací před zahájením voleb.
 • Volby dle mandátů
  • Volby do stálých orgánů Komory mohou probíhat na základě předem stanoveného počtu míst/mandátů/,které určí prezídium a které budou mít jednotlivé skupiny ve volených orgánech pro své zástupce k dispozici.
  • O mandátovém způsobu voleb a způsobu vymezení skupiny rozhodují oprávnění voliči aklamací před zahájením voleb.
  • V případě mandátového způsobu voleb hlasují oprávnění voliči v jednotlivých skupinách rozdělených dle mandátů.
§ 7
Průběh voleb do stálých orgánů
 • Určený člen volební komise provede zahájení voleb,seznámí účastníky jednání s návrhem na jejich průběh a nechá je hlasovat o charakteru volebního aktu.
 • Členové volební komise rozdají oprávněným voličům volební lístky.Počet rozdaných volebních lístků zaznamenají.
 • Volební lístky musí být označeny a musí obsahovat rubriky a názvy volených orgánů a funkcí.
  • v případě dvoukolového způsobu voleb musí být volební lístky pro první a druhé kolo odlišeny.
  • v případě mandátového způsobu voleb musí být volební lístky pro jednotlivé skupiny voličů odlišeny.
 • Pověřený člen volební komise seznámí oprávněné voliče s počtem jmen,který může být maximálně vepsán do jednotlivých rubrik.Ten nesmí převýšit maximální limit,určený pro volený orgán. V případě mandátového způsobu voleb nesmí převýšit max.limit, stanovený pro jednotlivé skupiny před zahájením volebního aktu.
 • Oprávnění voliči vyplní volební lístky.
  • Oprávnění voliči osobně vepíši do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení kandidátů, které volí do příslušných orgánů bez ohledu zda jsou přítomni nebo ne.Počet vepsaných jmen nesmí překročit stanovený limit. Oprávněný volič musí do jednotlivých rubrik vepsat jména různých kandidátů.
 • Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné volební schránky.Jako první hlasují členové volební komise,po nich ostatní bez určení pořadí.
 • Volební komise za účasti všech svých členů a bez přítomnosti cizích osob rozpečetí volební schránku,spočítá volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné.
 • Neplatné volební lístky jsou:
  • nejsou-li na předepsaných formulářích,
  • jméno kandidáta je nečitelné
  • jméno je uvedeno v rubrice,která neměla být vyplněna
  • je-li navrhováno více kandidátů než je limit
  Ve sporných případech rozhoduje o platnosti volebního lístku a hlasu voliče volební komise hlasováním.
 • Volební komise sestaví pořadí jmen kandidátů do jednotlivých orgánů nebo funkcí dle počtu odevzdaných hlasů.
  • V případě jednokolového způsobu voleb jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů zvoleni do příslušných orgánů
  • V případě dvoukolového způsobu voleb určí volební komise k postupu do druhého kola kandidáty s nejvyšším počtem hlasů tak,aby jejich počet odpovídal dvojnásobku určeného limitu pro jednotlivé orgány.Tento počet může být rozšířen v případě rovnosti hlasů na posledním místě.Tyto kandidáty určený člen volební komise veřejně vyhlásí.Poté se opakuje celý postup stanovený pro jednokolové volby s použitím hlasovacích lístků pro druhé kolo.
 • Určený člen volební komise vyhlásí jména zvolených členů orgánů. Každý ze zvolených musí vyslovit s volbou souhlas.Pokud není zvolený člen přítomen je nezbytné mít jeho písemný souhlas.Nesouhlasí-li s volbou nebo není-li přítomen a není k dispozici jeho písemný souhlas,postupuje na jeho místo další v pořadí s absolutně nejvyšším počtem hlasů.
 • V případě,že zvolený člen získal počet hlasů potřebných ke zvolení do více orgánů oznámí,kterou volbu preferuje. Do tohoto orgánu je pak zařazen.Na místo,které uvolní, postupuje další v pořadí s absolutně nejvyšším počtem hlasů.Toto pravidlo se neuplatňuje v případě současné volby za delegáta sněmu Komory a člena stálých orgánů regionálního sdružení.
 • Určený člen volební komise vyhlásí konečné složení zvolených orgánů a obsazení funkcí.Zároveň seznámí účastníky jednání s údaji o počtu přítomných oprávněných voličů a vyhlásí platnost voleb.Uvede rovněž pořadí ostatních VVOPZ dle absolutních počtu odevzdaných hlasů,kteří budou vedeni jako náhradníci s právem být kooptováni do orgánů v případě, že některý z členů orgánů přestane svou funkci vykonávat.
 • Pověřený člen volební komise požádá nově zvolené členy prezídia, regionálního představenstva, disciplinární komise,Ź revizní komise o účast na prvním zasedání těchto orgánů. Zároveň řídí jejich první schůzku.
 • Členové prezídia, popř. představenstva, disciplinární komise a revizní komise zvolí ze svých řad prezidenta, viceprezidenta, popř. předsedu a místopředsedu, členové disciplinární komiseŹ předsedu, členové revizní komise předsedu.Pověřený člen volební komise seznámí s touto volbou všechny přítomné oprávněné voliče.
 • V případě rovnosti hlasů rozhodují oprávnění voliči aklamací.
§ 8
Dokumentace z voleb do stálých orgánů
 • Volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledcích voleb,které podepíší všichni členové komise. Důvody případného odmítnutí podpisu se zaznamenají.
 • Zápis o průběhu a výsledcích voleb obsahuje:
  • místo a termín konání voleb a název jednání,v jehož rámci byly volby konány,
  • počet delegátů oprávněných volit
  • počet přítomných oprávněných voličů
  • počet vydaných volebních lístků
  • počet platných a neplatných odevzdaných volebních lístků
  • počet platných odevzdaných hlasů pro jednotlivé delegáty, kteří byli zvoleni
  • seznam delegátů ,kteří nebyli zvoleni a stali se náhradníky včetně počtu hlasů,které obdrželi.
  • údaje o charakteru voleb
  • stručný obsah podaných oznámení a stížností,které byly volební komisi podány a usnesení,které volební komise k těmto oznámením přijala včetně jejich zdůvodnění.
 • Určený člen volební komise seznámí se zněním zápisu účastníky jednání.Zápis je schvalován v rámci usnesení z jednání.
 • Způsob nakládání s písemnými doklady:
  • v případě regionálního sdružení jsou platné i neplatné volební lístky spolu s jedním stejnopisem zápisu volební komise představenstvem regionálního sdružení archivovány po celé volební období. Druhý stejnopis zápisu volební komise postoupí předseda regionálního sdružení prezídiu Komory
  • v případě sněmu delegátů Komory jsou všechny písemnosti archivovány prezídiem Komory
§ 9
Průběh voleb do pracovních orgánů.

Pro průběh voleb do pracovních orgánů Komory obecně platí ustanovení tohoto volebního řádu.O jeho konkrétní podobě rozhodují stálé orgány Komory


§ 10
Účinnost

Volební řád Komory nabývá účinnosti dne ..............

© 2006 - 2024 KVVOPZ